AUSTRALIA

ระบบการศึกษา

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาในประเทศออสเตรเลียได้รับการดูแลรับรองจากองค์กรที่เรียกว่า Australian Qualifications Framework (AQF) โดยมีการกำหนดกรอบคุณวุฒิทางการศึกษาในออสเตรเลียให้ได้มาตรฐานตามที่องค์กรกำหนด 

การศึกษาระดับประถม – มัธยมศึกษา

            ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 13 ปี โดยแบ่งเป็นระดับประถม 7 ปี (Prep. – Year 6) และระดับมัธยมอีก 6 ปี (Year 7 – Year 12) โดยเป็นการศึกษาภาคบังคับสำหรับนักเรียนออสเตรเลียทุกคน 

ประกาศนียบัตร / อนุปริญญา (Certificate / Diploma)

    ใช้ระยะเวลาในการเรียน 0.5 – 2 ปี จัดการเรียนการสอนในสถาบันเรียกว่า TAFE (Technical and further education) ซึ่งเป็นของรัฐบาลหรือวิทยาลัยเอกชนต่างๆ 

ระดับปริญญาตรี 

    การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาโดยทั่วไปใช้ระยะเวลา 3 ปี หรือหากเป็นสาขาด้านวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, แพทยศาสตร์ จะใช้เวลาประมาณ 4 – 6 ปี แต่หากนักเรียนต้องการเรียนหลักสูตรเกียรตินิยม (Honours) เพื่อศึกษาวิจัยเพิ่มเติมต่อยอดความรู้ สามารถเรียนเพิ่มได้อีก 1 ปี   โดยขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่นักเรียนเลือกเรียน 

ระดับปริญญาโท 

    มีทั้งแบบ Coursework และ Researchใช้เวลาในการศึกษา 1 – 2 ปี ในบางสาขาวิชา นักเรียนจำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานก่อนที่จะเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท

การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 

    มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียมีทั้งสิ้น 37 แห่งซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล และอีก 2 แห่งที่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน โดยเปิดสอนในหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรี – ระดับปริญญาเอก นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและอนุปริญญาอีกด้วย โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยจะแบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 2 ภาค โดยภาคแรกเริ่มเรียนในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ และภาคที่สองเริ่มเรียนในช่วงเดือนกรกฎาคม 

การสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

    สำหรับนักเรียนต่างชาติ นักเรียนสามารถสมัครกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรง โดยต้องยื่นใบสมัครพร้อมกับเอกสารประกอบการสมัครที่ทางมหาวิทยาลัยได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการสมัครให้ครบถ้วน อาทิ ผลคะแนนสอบ IELTS, ทรานสคริปต์, ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) 

วีซ่านักเรียน

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 59 ผู้สมัครยื่นขอวีซ่านักเรียนทุกคนจะต้องยื่นวีซ่าออนไลน์ผ่านระบบ Immi Account (https://www.border.gov.au/immiaccount ) เท่านั้น ผู้สมัครทุกคนจะต้องสแกนเอกสารประกอบการสมัครและอัพโหลดไฟล์เอกสารทั้งหมดเข้าในระบบยื่นวีซ่าของสถานฑูตออสเตรเลีย เอกสารประกอบการสมัครวีซ่านักเรียนออสเตรเลียมีดังนี้

 • รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 1 รูป
 • หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน 
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี) 
 • สำหรับเพศชายต้องมีเอกสารแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหารและ/หรือ รับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร(ถ้ามี) 
 • เอกสารตอบรับจากสถาบันการศึกษา (Confirmation of Enrolment – COE)
 • ผลการเรียนที่ผ่านมา (Transcript) หรือจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษาในกรณีที่ยังเรียนอยู่
 • หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย จดหมายรับรองการทำงาน หรือทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองบริษัท 
 • หนังสือรับรองฐานะการเงิน (Bank Guarantee) 
 • กรณีผู้ออกค่าใช้จ่ายไม่ใช่บิดา มารดา ต้องมีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างนักเรียน และผู้ออกค่าใช้จ่าย 
 • นักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมคือ
  • นักเรียนต้องยื่นสำเนาสูติบัตร 
  • เอกสารจากที่ว่าการอำเภอเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุการยินยอมให้ ผู้เยาว์เดินทางไปประเทศออสเตรเลีย โดยบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า http://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand//thai/student.html

หมายเหตุ 

– เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าที่เป็นภาษาไทยทุกฉบับจะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อย  

การตรวจสุขภาพ

 • หากท่านประสงค์จะอยู่ในออสเตรเลียมากกว่า 12 สัปดาห์จะต้องตรวจสุขภาพ การตรวจสุขภาพทำได้ 2 แบบ คือ รับจดหมายตรวจสุขภาพหลังการยื่นใบสมัคร โดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลใบสมัครจะส่งจดหมายตรวจสุขภาพให้ท่านทางอีเมล หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจสุขภาพก่อนการยื่นใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ ทั้งนี้ท่านต้องกรอกหมายเลขของจดหมายตรวจสุขภาพ(HAP ID) 
 • โรงพยาบาลที่สถานทูตรองรับในประเทศไทย 

BNH Hospital (กรุงเทพ)
Website : www.BNHhospital.com

Bangkok Hospital (กรุงเทพ)
Website : www.bangkokhospital.com

Internatonal Organization for Migration (IOM) (กรุงเทพ)
Website : http://th.iom.int/

Chiangmai Ram Hospital (เชียงใหม่)
Website : www.chiangmairam.com

Bangkok Hospital Phuket (ภูเก็ต)
Website : www.phukethospital.com

Aek Udon International Hospital (อุดร)
Website : www.aekudon.com

การบันทึกข้อมูลไบโอเมตริก

หลังจากที่ทางสถานฑูตได้ทำการพิจารณาใบสมัครขอวีซ่าพร้อมเอกสารประกอบของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่สถานฑูตจะได้แจ้งให้ผู้สมัครไปติดต่อดำเนินการบันทึกข้อมูลไบโอเมตริก (สแกนลายนิ้วมือและบันทึกรูปถ่าย) ลงในระบบ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย (VFS) 

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย (VFS) กรุงเทพ

ที่ตั้ง

Australia Visa Application Centre The Trendy Office Building, 28th Floor Sukhumvit Soi 13, Klongtoey-NuaWattana, Bangkok 10110

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย (VFS) เชียงใหม่

ที่ตั้ง

VFS Australia Visa Application Centre 191 Siripanich 6B Floor Huaykaew Rd. Suthep Muang Chiang Mai 50200

สถาบันที่แนะนำ

สถาบันที่แนะนำ

Kaplan International College

Location : Adelaide, Brisbane, Cairns, Melbourne, Perth, Sydney

Go to website

Impact English College

Location : Melbourne

Go to website

RMIT English Worldwide

Location : Melbourne

Go to website

Hawthorne English

Location : Melbourne

Go to website

Avalon College (English for High School Preparation Only)

Location : Melbourne

Go to website

Sydney College of English

Location : Sydney

Go to website

Access Language Centre

Location : Sydney

Go to website

SACE

Location : Adelaide, Melbourne, Tasmania

Go to website

วิทยาลัย

Box Hill Institute of TAFE

Location : Melbourne

Go to website

Le Cordon Bleu

Location : Melbourne

Go to website

Australian Institute of Technical Training (AITT)

Location : Melbourne

Go to website

Stanley College

Location : Perth

Go to website

มหาวิทยาลัย

University of South Australia

Location : Adelaide

Go to website

Monash University

Location : Melbourne

Go to website

RMIT University

Location : Melbourne

Go to website

ข้อมูลประเทศอื่นๆที่น่าสนใจ

Our Services

Apply Online

Service : Study Abroad

Apply Online

Service : Study Abroad