Summer Camp

เปิดโลกกว้างทางการศึกษาด้วยโปรแกรมค่ายภาษาในต่างประเทศช่วงปิดเทอม สำหรับนักเรียนระดับประถม-มัธยม ฝึกฝนทักษะ เสริมความมั่นใจในการใช้ภาษา เพลิดเพลินกับโปรแกรมทัศนศึกษา สนุกกับกิจกรรมเสริมทักษะหลากหลาย สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่เน้นคอร์สเรียนภาษาเข้มข้นแบบเดี่ยวหรือจัดกลุ่มเฉพาะมาเองในช่วงปิดเทอม สามารถจัดให้ได้ตามระยะเวลา เมืองที่สนใจ และงบประมาณที่กำหนด

Our Services

Apply Online

Service : Summer Camp

Apply Online

Service : Summer Camp