AUSTRALIA

ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาในออสเตรเลีย เป็นการปูพื้นฐานให้กับนักเรียนทั้งทางด้านการเรียนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินชีวิตในอนาคต ทั้งในด้านพัฒนาทักษะการสื่อสาร รวมถึงฝึกให้มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นในสังคม การศึกษาภาคบังคับสำหรับนักเรียนออสเตรเลียจนถึงอายุ 16 ปี หลังจากนั้นนักเรียนสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรสายวิชาชีพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในลำดับต่อไป 

โรงเรียนมัธยมศึกษาในออสเตรเลียแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้

 • โรงเรียนรัฐบาล อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานการศึกษาของแต่ละรัฐ โดยมีคุณภาพมาตรฐานการเรียนการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเรียนการสอนในระดับมาตรฐานของทุกรัฐ
 • โรงเรียนเอกชน โดยส่วนมากมักเป็นโรงเรียนที่อิงกับเครือศาสนา เช่น คริสต์ศาสนา นิกายต่างๆ โรงเรียนเอกชนมีค่าเทอมสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาล เนื่องจากโรงเรียนต้องดำเนินการบริหารงานเอง ดังนั้นโรงเรียนเอกชนส่วนมากมักจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนมากกว่าโรงเรียนรัฐบาล แต่ยังได้รับการควบคุมคุณภาพโดยหน่วยงานของรัฐบาลเช่นเดียวกัน

ข้อดีของโรงเรียนมัธยมในออสเตรเลีย

 • ชั้นเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนในห้องไม่เกิน 30 คน
 • มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในวิชาที่สอน
 • สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนต่างๆ อยู่ในระดับมาตรฐานที่สูง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยในการเรียนการสอน
 • มีหลักสูตรการเรียนรู้เฉพาะบุคคลสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือในการเรียนเป็นพิเศษ 
 • ทุกโรงเรียนจะต้องมีการรักษาระดับมาตรฐานการศึกษาตามหลักกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของออสเตรเลีย 

ภาคการศึกษา ( Academic Term) 

ปีการศึกษาของโรงเรียนระดับประถมและมัธยมเริ่มปลายเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ และแบ่งออกเป็น 4 เทอม คือ 

 • เทอม 1 ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน 
 • เทอม 2 ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 
 • เทอม 3 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 
 • เทอม 4 ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 

ที่พักสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

 • โฮมสเตย์ (ครอบครัวชาวออสเตรเลีย) ออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม สังคมเปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ จากทั่วโลก การพักอยู่กับครอบครัวชาวออสเตรเลียจึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนต่างชาติที่นอกเหนือจากการได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษแล้ว นักเรียนยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมอีกด้วย ก่อนนักเรียนเข้าพัก เจ้าหน้าที่โรงเรียนจะต้องมีการตรวจเยี่ยมบ้านพักและห้องพักของนักเรียนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงสมาชิกในบ้านจะต้องมีใบรับรองอนุญาตให้ทำงานกับเด็ก (Working with Children Check) 
 • หอพักนักเรียน เป็นทางเลือกที่ผู้ปกครองให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความปลอดภัยสูงมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่หอพักดูแล มีกฎระเบียบที่เข้มงวดในการเข้า – ออกหอพัก มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในหอพักอยู่ในมาตรฐานที่สูง นอกจากนี้นักเรียนยังได้มีโอกาสในการรู้จักเพื่อนใหม่ๆ ทั้งจากออสเตรเลียและทั่วโลก 

วิธีการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนออสเตรเลีย

การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมออสเตรเลียพิจารณาจากผลการเรียนที่ผ่านมาของนักเรียน (Transcript) ประกอบกับผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ที่เรียกว่า AEAS (Australian Education Assessment Service) เป็นข้อสอบที่ได้รับการยอมรับโดยโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำในออสเตรเลีย เพื่อประเมินว่านักเรียนมีความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษและทักษะอื่นๆ สำหรับการเรียนร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนในชั้นเรียนปกติหรือไม่ หากนักเรียนยังไม่มีความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนอาจพิจารณาให้นักเรียนเข้าเรียนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน หรือในโรงเรียนที่ไม่มีหลักสูตรนี้ทางโรงเรียนมัธยมจะแนะนำให้นักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสอนภาษาก่อน

คุณวุฒิที่ได้รับ

นักเรียนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของออสเตรเลีย (Year 11 และ Year 12) จะต้องเข้าทดสอบและนักเรียนจะได้รับใบรับรองวุฒิการศึกษาอย่างเป็นทางการ ชื่อของใบรับรองนี้ จะแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐของออสเตรเลียโดยขึ้นอยู่กับระบบการศึกษา  คุณวุฒิการศึกษามัธยมปลายในแต่ละรัฐของออสเตรเลียล้วนได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียทั้งหมด รวมถึงมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลกด้วย

สำหรับนักเรียนไทยที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในออสเตรเลียและได้รับใบรับรองวุฒิการศึกษาอย่างเป็นทางการของแต่ละรัฐในออสเตรเลีย จะมีวุฒิเทียบเท่าการจบมัธยมศึกษาตอนปลายของไทยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

นอกจากคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของออสเตรเลียแล้ว ในบางโรงเรียนยังมีหลักสูตร International Baccalaureate (IB) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้นักเรียนด้วย

Higher School Certificate()

State name : New South Wales

Website :

Victorian Certificate of Education Victorian Certificate of Applied Learning()

State name : Victoria

Website :

Queensland Certificate of Education()

State name : Queensland

Website :

South Australian Certificate of Education()

State name : South Australia

Website :

Western Australian Certificate of Education()

State name : Western Australia

Website :

Tasmanian Certificate of Education()

State name : Tasmania

Website :

Australian Capital Territory Year 12 Certificate()

State name : Australian Capital Territory

Website :

Northern Territory Certificate of Education()

State name : Northern Territory

Website :

สถาบันที่แนะนำ

The Geelong College()

Location : Victoria

Type of education : สหศึกษา | Accommodation type : ประจำ

Geelong Grammar School()

Location : Victoria

Type of education : สหศึกษา | Accommodation type : ประจำ

Trinity Grammar School()

Location : Victoria

Type of education : ชายล้วน | Accommodation type : ประจำ / โฮมสเตย์

Methodist Ladies’ College()

Location : Victoria

Type of education : หญิงล้วน | Accommodation type : ประจำ / โฮมสเตย์

Whitefriars College()

Location : Victoria

Type of education : ชายล้วน | Accommodation type : โฮมสเตย์

Prince Alfred College()

Location : South Australia

Type of education : ชายล้วน | Accommodation type : ประจำ

Walford Anglican School for Girls()

Location : South Australia

Type of education : หญิงล้วน | Accommodation type : ประจำ

Kincoppal School Rose Bay()

Location : New South Wales

Type of education : หญิงล้วน | Accommodation type : ประจำ

Kinross Wolaroi School()

Location : New South Wales

Type of education : สหศึกษา | Accommodation type : ประจำ

Canberra Government School()

Location : Canberra

Type of education : สหศึกษา | Accommodation type : โฮมสเตย์

ข้อมูลประเทศอื่นๆที่น่าสนใจ

Our Services

Apply Online

Service : High School

Apply Online

Service : High School