NEW ZEALAND

ข้อมูลการศึกษา

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับมัธยมศึกษา เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์ และลงมือฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงในโลกปัจจุบัน

 การศึกษาระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา

ระบบการศึกษาระดับประถม – มัธยมของนิวซีแลนด์เริ่มตั้งแต่อายุ 5 ปี ถึง 19 ปี โดยใช้เวลารวมในการเรียนทั้งสิ้น 13 ปี (Year 1 – Year 13) โดยแบ่งออกเป็นระดับชั้น ดังนี้ 

  • Primary School นักเรียนมีอายุระหว่าง 5 – 10 ปี (Year 1 – Year 6) 
  • Intermediate School นักเรียนมีอายุระหว่าง 11 – 12 ปี (Year 7 – Year 8)
  • Secondary School / High School นักเรียนมีอายุระหว่าง 13 – 17 ปี (Year 9 – Year 13)   

ประเภทของโรงเรียน

ในนิวซีแลนด์แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้

  1. .โรงเรียนรัฐบาล (State School) เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโครงสร้างการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด์ โรงเรียนรัฐบาลโดยส่วนมากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายในการเรียนไม่สูง 
  2.  โรงเรียนกึ่งรัฐบาล (Integrated School) เป็นโรงเรียนที่รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของนิวซีแลนด์ส่วนหนึ่ง จึงมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาลเล็กน้อย โครงสร้างการศึกษายังอ้างอิงกับระบบโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนมีความเกี่ยวข้องกับเครือศาสนา โดยส่วนมากคือคาธอลิก 
  3. โรงเรียนเอกชน (Private School)  สามารถจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนของตัวเองได้ ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงกว่าโรงเรียนอีกสองประเภทข้างต้น เนื่องจากโรงเรียนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเองทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ยังมีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการเรียนการสอนโดยกระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด์ 

ภาคการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 เทอม

* โรงเรียนจะปิดเทอมระหว่างภาคการศึกษา เทอมละ 2 สัปดาห์ และปิดเทอมใหญ่ช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม 

ที่พักสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

  • โฮมสเตย์ (ครอบครัวชาวนิวซีแลนด์) นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความปลอดภัยสูง ผู้คนเป็นมิตร การพักกับโฮสแฟมิลี่จึงเป็นตัวเลือกที่ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจ นักเรียนจะได้รับการดูแลจากครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ เสมือนหนึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัว นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์  เจ้าหน้าที่ของทางโรงเรียนจะต้องมีการตรวจเยี่ยมสภาพบ้านพักและห้องพักสำหรับนักเรียนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ก่อนให้นักเรียนเข้าพัก 

 

  • หอพักนักเรียน โรงเรียนมัธยมที่มีหอพักนักเรียนมีจำนวนไม่มากนัก นักเรียนในหอพักจะได้รับการดูแลจากอาจารย์หรือผู้ดูแลประจำหอพัก มีกฏระเบียบต่างๆ อย่างชัดเจน ทั้งในด้านกิจวัตรประจำวัน การเข้า – ออกหอพัก นักเรียนจะได้พักรวมอยู่กับเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ จำนวนตั้งแต่ 2 – 4 คนต่อห้อง ข้อดีของการพักในหอพักคือมีความปลอดภัยสูง ฝึกความเป็นระเบียบวินัย และได้สนุกสนานกับการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนนักเรียนในหอพัก

วิธีการสมัครเข้าเรียนโรงเรียนในนิวซีแลนด์

โรงเรียนในนิวซีแลนด์โดยส่วนมากพิจารณารับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนโดยดูจากผลการเรียนที่ผ่านมาของนักเรียน(Transcript) ประกอบกับพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน บางโรงเรียนอาจจะขอสัมภาษณ์นักเรียนผ่านทาง Skype เพื่อดูความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียน 

สำหรับนักเรียนไทยที่จบภาคการศึกษาในช่วงเดือนมีนาคม สามารถเริ่มเรียนระดับมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์ได้ในช่วงเริ่มต้นเทอม 2 ของนิวซีแลนด์ซึ่งจะเปิดเทอมประมาณเดือนเมษายน หรือเทอมอื่นๆ ได้โดยขึ้นอยู่กับระดับชั้นเรียนที่นักเรียนจะเข้าเรียนและความพร้อมของนักเรียนด้วย 

นักเรียนควรจะดำเนินการยื่นใบสมัครกับทางโรงเรียน 2 – 3 เดือนล่วงหน้าก่อนเริ่มเรียน เพื่อให้ทางโรงเรียนมีเวลาพิจารณาใบสมัครของนักเรียน

คุณวุฒิที่ได้รับ

ข้อมูลทั่วไปสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์

คุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

    National Certificate of Educational Achievement (NCEA) คือคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนิวซีแลนด์ ในชั้น Year 11 – Year 13 โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ NCEA Level 1, Level 2 และ Level 3 ตามลำดับ  โดยคุณวุฒินี้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศนิวซีแลนด์และต่างประเทศอย่างกว้างขวาง รวมถึงประเทศไทยด้วย  โดยส่วนมากนักเรียนไทยที่วางแผนกลับมาศึกษาต่อระดับปริญาตรีที่ประเทศไทย จะเรียนระดับมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์ถึงชั้น Year 12 (วุฒิ NCEA Level 2)  โดยสามารถนำวุฒิการศึกษา NCEA มาเทียบวุฒิจบมัธยมศึกษาตอนปลายกับทางกระทรวงศึกษาธิการของไทยได้  สำหรับรายละเอียดและคุณสมบัติเกี่ยวกับการเทียบวุฒิสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  www.bet.obec.go.th  

    International Baccalaureate (IB) เป็นอีกวุฒิหนึ่งที่เทียบเท่ากับการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโดยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ นักเรียนที่ได้รับคุณวุฒินี้สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก เป็นที่ยอมรับโดยกว้างขวางกว่าวุฒิ NCEA โรงเรียนนิวซีแลนด์ที่เปิดสอนหลักสูตรนี้โดยส่วนมากเป็นโรงเรียนเอกชน โดยนักเรียนจะได้เรียนหลักสูตรนี้ในชั้น Year 12 – 13 เป็นหลักสูตร 2 ปี 

สถาบันที่แนะนำ

Glendowie College()

Location : Auckland

Type of education : สหศึกษา | Accommodation type : โฮมสเตย์

Rangitoto College()

Location : Auckland

Type of education : สหศึกษา | Accommodation type : โฮมสเตย์

Westlake Girls’ High School()

Location : Auckland

Type of education : หญิงล้วน | Accommodation type : โฮมสเตย์

Sacred Heart College()

Location : Auckland

Type of education : ชายล้วน | Accommodation type : ประจำ / โฮมสเตย์

St. Cuthbert’s College()

Location : Auckland

Type of education : หญิงล้วน | Accommodation type : ประจำ / โฮมสเตย์

Scots College()

Location : Wellington

Type of education : ชายล้วน | Accommodation type : ประจำ / โฮมสเตย์

Wellington Girls’ College()

Location : Wellington

Type of education : หญิงล้วน | Accommodation type : โฮมสเตย์

Tauranga Girls’ High School()

Location : Tauranga

Type of education : หญิงล้วน | Accommodation type : โฮมสเตย์

Tauranga Boys’ High School()

Location : Tauranga

Type of education : ชายล้วน | Accommodation type : โฮมสเตย์

New Plymouth Girls’ High School()

Location : New Plymouth

Type of education : สหศึกษา | Accommodation type : ประจำ / โฮมสเตย์

Burnside High School()

Location : Christchurch

Type of education : สหศึกษา | Accommodation type : โฮมสเตย์

Otago Girls’ High School()

Location : Dunedin

Type of education : สหศึกษา | Accommodation type : โฮมสเตย์

Glendowie Primary School()

Location : Auckland

Type of education : สหศึกษา | Accommodation type : โฮมสเตย์

Northcross Intermediate School()

Location : Auckland

Type of education : สหศึกษา | Accommodation type : โฮมสเตย์

Middleton Grange School()

Location : Christchurch

Type of education : สหศึกษา | Accommodation type : โฮมสเตย์

ข้อมูลประเทศอื่นๆที่น่าสนใจ

Our Services

Apply Online

Service : High School

Apply Online

Service : High School