UK

ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาระดับประถม – มัธยมศึกษา

การศึกษาระดับเตรียมประถม – ระดับประถม  เริ่มตั้งแต่อายุ  5 ปี หรือตั้งแต่ Year 1 จนถึง Year 8 การศึกษาระดับมัธยม เริ่มตั้งแต่อายุ 13 ปีขึ้นไป หรือตั้งแต่ Year 9 จนถึง Year 13 (Form 3 – Form 6) นักเรียนไทยที่จะไปศึกษาต่อในระดับประถม มัธยม จะเข้าเรียนได้เฉพาะโรงเรียนเอกชนเท่านั้น

ระดับประถมศึกษา

ตั้งแต่อายุ 5-13 ปี ใช้เวลาศึกษา 8 ปี

  • Pre-Prep School (เตรียมประถมศึกษา) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี รับนักเรียนอายุ 5 – 7 ปี
  • Prep School (ประถมศึกษา) ระยะเวลาศึกษา 6 ปี ตั้งแต่ Year 3 – Year 8 (Year 7=Form 1 / Year 8 = Form 2)

การศึกษาในระดับนี้ เน้นให้เด็กมีความสามารถในการปรับตัว และพัฒนาความคิดตามวัย กับสอนให้เด็กมีทักษะทางการเขียนและตัวเลข และเพื่อการเตรียมตัวสอบ Common Entrance Examination (CEE) เพื่อศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาต่อไป

ระดับมัธยมศึกษา

นักเรียนอายุ 13 ปีขึ้นไปที่สอบผ่าน CEE แล้วเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา และเรียน ได้จนถึงอายุ 18 – 19 ปี รวมระยะเวลาศึกษา 5 ปี เรียกว่า Year 9 – Year 13 การขึ้นชั้นเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นการขึ้นชั้นเรียนต่อไปได้ โดยอัตโนมัติ ไปจนถึงอายุ 16 ปี ทางกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ของอังกฤษ จะกำหนดให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถของเด็ก โดยคณะกรรมการอิสระ ซึ่งผลการทดสอบดังกล่าว จะถูกนำไปใช้พิจารณาเรื่องการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป การสอบนี้มี 2 ระดับ โดยจะสอบประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี คือ

GCSE (General Certificate of Secondary Education)

การสอบระดับนี้ จะสอบเมื่อเด็กมีอายุประมาณ 16 ปี ขึ้นไป นักเรียนเลือกสอบประมาณ 6-10 วิชา เช่น วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ ศิลป ฯลฯ และผลการสอบจะแบ่งเป็น 7 ระดับ คือ Grade A, B, C, D, E, F, G ผู้ที่สอบได้ Grade C ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน นักเรียนที่สอบ GCSE ได้แล้ว (อย่างน้อย 5 วิชา) หากจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจะต้องศึกษาต่ออีกประมาณ 2 ปี ในระดับ A Level (Advanced Level)

A Level (Advanced Level)

เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป มีวิชาให้เลือกกว่า 50 วิชา ส่วนใหญ่นักศึกษาในระดับ A Level จะลงเรียนเพียง 2-4 วิชา เพื่อที่จะได้ศึกษาแต่ละวิชาอย่างลึกซึ้งวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนมักจะเกี่ยวข้องกับหลักสูตรหรือสาขาที่ต้องการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ผลการสอบ A Level มี 5 ระดับ คือ A, B, C, D, E แต่ Grade ที่ได้ทั้ง 5 ถือว่าสอบผ่านทั้งหมด มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่พิจารณารับผู้มีผลการสอบในระดับ C ขึ้นไป บางแห่งอาจรับเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนระดับ A และ B

ภาคการศึกษา

ภาคการศึกษา เริ่มต้นภาคแรก ในช่วงปลายเดือนกันยายน หรือต้นเดือนตุลาคม และสิ้นสุดราวปลายเดือนมิถุนายนหรือต้นเดือนกรกฎาคมของปีถัดไป โดยแบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ

ภาคต้น (Autumn Term) เริ่มปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนธันวาคม
ภาคกลาง (Spring Term) เริ่มกลางเดือนมกราคมถึงปลายเดือนมีนาคม
ภาคปลาย (Summer Term) เริ่มปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม

คุณวุฒิที่ได้รับ

    GCSE (General Certificate of Secondary Education) จะทำการสอบเมื่อนักเรียนมีอายุประมาณ 16 ปี โดยเลือกทำการสอบ 8 – 10 วิชา ผลการสอบแบ่งเป็นระดับตั้งแต่เกรด A, B, C, D, E, F, G  นักเรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่เกรด C ขึ้นไปถือว่าสอบผ่าน  นักเรียนที่สอบผ่าน GCSE จะสามารถเข้าเรียนต่อในระดับ ‘A’ Level อีก 2 ปี เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป หรือหากนักเรียนไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย นักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้ 

    นักเรียนที่สอบผ่าน GCSE ไม่ต่ำกว่า 5 วิชาขึ้นไป ไม่ซ้ำกัน แต่ละวิชาได้เกรด A – C ถือว่ามีวุฒิการศึกษาเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย 

    GCE ‘A’ Level หรือเรียกว่า Sixth Form เป็นการเรียนหลักสูตร 2 ปี ผลการสอบแบ่งเป็นระดับตั้งแต่เกรด A, B, C, D, E การเรียนในระดับนี้เป็นการเรียนอย่างเข้มข้นและลึกซึ้งในแต่ละรายวิชาที่นักเรียนเลือกเรียน และมักจะเลือกเรียนเพียง 3 – 4 วิชา นักเรียนจะนำผลสอบ A Level นี้ไปใช้ในการสมัครเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย 

สถาบันที่แนะนำ

Oswestry School()

Location : Oswestry, Shropshire

Type of education : สหศึกษา | Accommodation type : ประจำ

Harrogate Ladies’ College()

Location : Harrogate, Yorkshire

Type of education : หญิงล้วน | Accommodation type : ประจำ

Alexander College()

Location : Suffolk

Type of education : สหศึกษา | Accommodation type : ประจำ

Queen Ethelburga’s Collegiate()

Location : York

Type of education : สหศึกษา | Accommodation type : ประจำ

Bournemouth Collegiate School()

Location : Bournemouth

Type of education : สหศึกษา | Accommodation type : ประจำ

ข้อมูลประเทศอื่นๆที่น่าสนใจ

Our Services

Apply Online

Service : High School

Apply Online

Service : High School