USA

ข้อมูลการศึกษา

สหรัฐอเมริกามีทางเลือกทางการศึกษาที่หลากหลายเปิดกว้างให้นักเรียนได้เลือกศึกษาตามความชอบและความถนัดฝึกให้นักเรียนได้คิดและแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างมีเหตุผลเราจึงไม่ประหลาดใจเลยว่าสหรัฐอเมริกามีการค้นพบเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

การศึกษาระดับประถม – มัธยม

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 12 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ระดับชั้น Grade 1 – Grade 12 โดยแบ่งเป็นระดับชั้นดังนี้

  • Elementary School หรือระดับประถมศึกษา เริ่มเรียนตั้งแต่นักเรียนอายุประมาณ 6 ขวบ หรือ Grade 1 – 6 เป็นการศึกษาเพื่อปูพื้นฐานและทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนในระดับสูงต่อไป   
  • Secondary School  หรือระดับมัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 
    • Middle School หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Junior High School (Grade 7 – 9) 
    • High School  (Grade 10 – 12)โดยทั่วนักเรียนมักจะจบ Grade 12 เมื่อตอนอายุ 18 ปี 

ประเภทของโรงเรียน

  • โรงเรียนรัฐบาล จัดการเรียนการสอนโดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากแต่ละรัฐ พลเมืองของสหรัฐฯ จะได้รับสิทธิการเรียนในโรงเรียนรัฐบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  โดยส่วนมากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ นักเรียนต่างชาติไม่มีสิทธิเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของสหรัฐฯ ได้ แต่ทั้งนี้มีข้อยกเว้นสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (J-1) จะได้รับสิทธิในการเรียนในโรงเรียนรัฐบาลเพียง 1 ปีการศึกษาเท่านั้น 
  • โรงเรียนเอกชน มีสิทธิที่จะกำหนดหลักสูตรของตัวเองได้ โดยส่วนมากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และอาจมีความเกี่ยวพันกับเครือศาสนา นักเรียนจะต้องชำระค่าเล่าเรียนให้กับทางโรงเรียน ถึงแม้จะเป็นพลเมืองของสหรัฐฯ ก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการเรียนโรงเรียนเอกชนสำหรับนักเรียนต่างชาติประมาณ 30,000 – 55,000 เหรียญ / ปีการศึกษา 

ภาคการศึกษา 

    แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 2 เทอมหลักๆ โดยภาคการศึกษาแรกจะเริ่มในช่วงเดือนสิงหาคมหรือกันยายนจนถึงเดือนธันวาคมส่วนภาคการศึกษาที่สองจะเริ่มจากเดือนมกราคมถึงปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายน 

ที่พักสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

     โฮมสเตย์  เป็นโอกาสที่ดีที่นักเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกัน นักเรียนสามารถปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ได้เร็วขึ้น เจ้าหน้าที่ของทางโรงเรียนจะเข้าไปตรวจสอบโฮมสเตย์ก่อนที่จะให้นักเรียนต่างชาติเข้าพัก เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสมที่จะให้นักเรียนเข้าพัก

   หอพักนักเรียน มีความปลอดภัยสูง นักเรียนจะต้องปฏิบัติตัวตามกฎของบังคับของหอพักโดยมีอาจารย์ประจำหอพักคอยดูแลอย่างใกล้ชิด โรงเรียนที่มีหอพักนักเรียนนั้น โดยส่วนมากมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงกว่าการพักกับโฮมสเตย์

คุณวุฒิที่ได้รับ

นักเรียนที่เรียนจบการศึกษาระดับ High School โดยสามารถสอบผ่านตามข้อกำหนดเงื่อนไขที่ทางโรงเรียนระบุ จะได้รับคุณวุฒิที่เรียกว่า High School Diploma หรือประกาศนียบัตรระดับมัธยมปลาย เพื่อใช้ในการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี

International Baccalaureate (IB)
เป็นคุณวุฒิระดับมัธยมปลายซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก หลักสูตรนี้จะมีเปิดสอนในโรงเรียนมัธยมเอกชนเพียงบางแห่งเท่านั้น

สำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย นักเรียนจะต้องทำการสอบข้อสอบมาตรฐานที่เรียกว่า SAT หรือ ACT ซึ่งนักเรียนส่วนมากจะสอบในช่วงชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษา

ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยดูจากผลการเรียน (GPA), กิจกรรมพิเศษระหว่างเรียน, ผลคะแนน SAT หรือ ACT

สถาบันที่แนะนำ

Christian Unified Schools of San Diego()

Location : California, El Cajon

Type of education : – | Accommodation type : –

Fairmont Academy()

Location : California, Anaheim

Type of education : – | Accommodation type : –

Justin-Siena High School()

Location : California, Napa

Type of education : – | Accommodation type : –

Colorado Springs Christian School()

Location : Colorado, Denver

Type of education : – | Accommodation type : –

Grace Baptist Academy()

Location : Illinois, Kankakee

Type of education : – | Accommodation type : –

Kankakee Trinity Academy()

Location : Illinois, Kankakee

Type of education : – | Accommodation type : –

Quad Cities Christian School()

Location : Illinois, Moline

Type of education : – | Accommodation type : –

Newman Preparatory School()

Location : Massachusetts, Boston

Type of education : – | Accommodation type : –

New Hope Academy()

Location : Maryland, Maryland

Type of education : – | Accommodation type : –

Calvin Christian School()

Location : Minnesota, Fridley

Type of education : – | Accommodation type : –

Immaculate Heart Central High School()

Location : New York, Watertown

Type of education : – | Accommodation type : –

Seton Catholic Central HS()

Location : New York, Plattsburgh

Type of education : – | Accommodation type : –

Salem Academy Christian School()

Location : Oregon, Salem

Type of education : – | Accommodation type : –

Grace Christian School()

Location : Vermont, Bennington

Type of education : – | Accommodation type : –

Lynden Christian High School()

Location : Washington, Lynden

Type of education : – | Accommodation type : –

ข้อมูลประเทศอื่นๆที่น่าสนใจ

Our Services

Apply Online

Service : High School

Apply Online

Service : High School