EUROPEAN COUNTRIES

ข้อมูลโครงการ

โครงการแลกเปลี่ยนกลุ่มประเทศยุโรป

นักเรียนจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในโรงเรียนที่กำหนด ตามความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ และสมทบค่าเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไข 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครโครงการยุโรป

 1. อายุ 15 ปี และไม่เกิน 18  ปี (นับถึงวันที่ 15 กรกฎาคม  ในปีที่เดินทาง)
 2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 – ม.5 
 3. ผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี / เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป 
 4. มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่โครงการแต่ละประเทศกำหนด*
 5. ผู้ปกครองของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน โดยชำระค่าเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขกำหนด

คุณสมบัติด้านภาษาต่างประเทศ*  

โครงการยุโรป-เนเธอร์แลนด์ : มีพื้นฐานภาษาดัตช์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

โครงการยุโรป- ฝรั่งเศส / เบลเยี่ยม: มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสอย่างน้อย 1 ปี หรือ 100 ชั่วโมงขึ้นไป (มีใบรับรอง) และสอบผ่านระดับ A1 ภายในเดือนพฤษภาคม ปีที่จะเดินทาง

โครงการยุโรป- อิตาลี :  มีพื้นฐานภาษาอิตาเลียนอย่างน้อย 1 ปี หรือ 100 ชั่วโมงขึ้นไป (มีใบรับรอง)

โครงการ เยอรมนี  :  มีพื้นฐานภาษาเยอรมันอย่างน้อย 1 ปี หรือ 100 ชั่วโมงขึ้นไป (มีใบรับรอง) และสอบผ่านระดับ A2 ภายในเดือนพฤษภาคม ปีที่จะเดินทาง

*การพิจารณาคุณสมบัติด้านภาษาต่างประเทศ เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการแต่ละประเทศกำหนด 

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเบื้องต้น

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนไทยที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของคนทั่วโลก

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จะได้เข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์เสมือนสมาชิกในครอบครัว  นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนเยาวชนของประเทศในการนำความรู้เกี่ยวกับประเทศและวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ตามโอกาสอันควร ทำให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้น ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ์นั้นด้วย

EduWorld ได้เริ่มดำเนินการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ร่วมกับองค์กรอุปถัมภ์และสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองในต่างประเทศ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2544 เป็นต้นมา โดยมีประเทศที่ร่วมดำเนินโครงการ อาทิ  สหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยียม อิตาลี และ เยอรมนี   โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง นักเรียน และคณาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ  ทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค ทีมงานคุณภาพของ EduWorld  ยินดีให้ปรึกษาแนะนำแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ในด้านการเตรียมความพร้อม ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชนไทย

วัตถุประสงค์ 

 1. เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
 2. เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วิถีชีวิตและปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรียน และสังคมต่างประเทศ
 3. เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีทางเลือกทางการศึกษา เสริมสร้างศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศ และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศทั่วโลก

ทำไมต้องเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

 1. มีโอกาสเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมของประเทศที่กำหนด เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
 2. ได้เรียนรู้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ โดยพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์เสมือนสมาชิกของครอบครัว
 3. ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิผลต่อทั้งการดำรงชีวิต การเรียน และการงานในภายภาคหน้า
 4. ได้เรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะในด้านต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในอนาคต
 5. มีโอกาสนำวัฒนธรรมความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยไปเผยแพร่ในโอกาสอันควร ทำให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยเพิ่มขึ้น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ์
 6. มีโอกาสเพิ่มทางเลือกในการศึกษาและสามารถนำไปต่อยอดได้จากประวัติการเข้าร่วมโครงการและเกียรติบัตรที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งในและต่างประเทศ

EduWorld และโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

 1. EduWorld เปิดดำเนินการมากว่า 35 ปี ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรและสถาบันการศึกษาทั่วโลก
 2. เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA)
 3. ได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ ในการจัดทำโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน เช่น องค์กรอุปถัมภ์ (Non-Profit Organization) ที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์ CSIET  ซึ่งควบคุมดูแลมาตรฐานด้านการศึกษา ภายใต้การดูแลของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา  เป็นต้น
 4. ดำเนินโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนมากว่า 20 ปี มีเครือข่ายรุ่นพี่และผู้ปกครองร่วมให้คำปรึกษาแนะนำรุ่นน้องอย่างต่อเนื่อง
 5. นักเรียนจะได้รับการอบรมและร่วมกิจกรรมในหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน ผ่านการฝึกฝนทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
 6. มีเจ้าหน้าที่ประสานงานดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองประดุจครอบครัวตลอดโครงการ
 7. รับสิทธิพิเศษส่วนลดสำหรับการเรียนภาษาเพิ่มเติมทั้งก่อนและหลังจบโครงการ
 8. รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการและการบำเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรมเพื่อส่วนรวม
 9. บริการแนะนำและดำเนินการสมัครเรียนสำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะเรียนต่อต่างประเทศหลังจบโครงการ

 

คุณสมบัติและขั้นตอนการเข้าร่วม

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

 1. มีสัญชาติไทย และมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 2. อายุ 14 ปี และไม่เกิน 18  ปี (นับถึงวันที่ 15 กรกฎาคม ในปีที่เดินทาง)
 3. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 – ม.5
 4. ผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี มีระดับคะแนนเฉลี่ย 5  ขึ้นไป  มีผลการทดสอบและคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ของโครงการ
 5. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศเกิน 6 เดือน
 6. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง ความประพฤติดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ พร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้
 7. ผู้ปกครองของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน โดยสมทบค่าเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขกำหนด

หลักฐานการสมัครสอบ

 1. รูปถ่าย 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนารายงานผลการเรียน (Transcript) หรือสำเนาสมุดรายงานผลการเรียน (Academic Record) ของปีล่าสุดและย้อนหลัง 2 ปี
 4. ค่าสมัครสอบ

วันที่สอบ   สอบถามได้ที่ EduWorld

เกณฑ์การพิจารณา  

คณะกรรมการพิจารณาผลจากการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์  ผลการเรียนย้อนหลัง และความพร้อมในด้านต่างๆ   โดยนักเรียนที่สอบผ่านจะได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการแต่ละประเภทตามความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งนี้  นักเรียนมีหน้าที่ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ ให้พร้อมหรือสอบผ่านมาตรฐานภาษาตามระดับที่โครงการกำหนด

ขั้นตอนการสมัครสอบและเข้าร่วมโครงการ

 1. สมัครทาง line : @eduworld  ระบุว่า สมัครสอบแลกเปลี่ยน หรือที่ eduworld.co.th กรอกข้อมูลใน Enquiry เลือก Student Exchange Program ระบุว่า สมัครสอบแลกเปลี่ยน / เจ้าหน้าที่จัดส่งใบสมัครให้ทางไลน์
 2. ชำระค่าสมัครสอบ โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคาร กสิกรไทย ชื่อบัญชี    EduWorld ประเภทบัญชี ออมทรัพย์   เลขที่บัญชี 026-2-71393-8  พร้อมระบุชื่อ-สกุลนักเรียนให้ชัดเจน
 3. ส่งหลักฐานการสมัครสอบและหลักฐานการโอนเงินมาทาง line @eduworld / เจ้าหน้าที่แจ้งยืนยันนัดหมายการสอบ
 4. ผู้สมัครเข้าสอบข้อเขียน พร้อมยื่นหลักฐานการสมัครสอบ / เข้าสอบสัมภาษณ์ตามกำหนด / ประกาศผลสอบ
 5. เข้าประชุมรับทราบรายละเอียดโครงการ /ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ โดยชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 50,000 บาท (Non-Refundable) / รับใบสมัครขององค์กรเพื่อดำเนินการจัดทำและชำระค่าเข้าร่วมโครงการงวดที่ 1 จำนวน 150,000 บาท (Non-Refundable) /รับใบสมัครขององค์กรต่างประเทศเพื่อจัดทำ และชำระค่าเข้าร่วมโครงการตามงวดที่กำหนด
 6. มีนาคม – เมษายน 2568  ปฐมนิเทศ /นักเรียนเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน
 7. พฤษภาคม – มิถุนายน 2568 ส่งเอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่า
 8. มิถุนายน – กรกฎาคม 2568 เริ่มเข้าสัมภาษณ์วีซ่า/ ประชุมผู้ปกครอง / นักเรียนร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
 9. สิงหาคม-กันยายน 2568   เดินทาง

สิทธิประโยชน์ และค่าใช้จ่าย

สิทธิประโยชน์ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน EduWorld (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

 

 • หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน Exchange Preparation Program    

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างสำหรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน ผ่านกิจกรรมฝึกฝนทักษะการนำเสนอ  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ และการแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน    โดย EduWorld ร่วมกับ Star  Maker และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

 • กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง    

นักเรียนจะได้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ ทำความเข้าใจเพื่อการเตรียมตัวก่อนเดินทาง และการร่วมกิจกรรมกับรุ่นพี่ที่จะถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

ค่าใช้จ่าย

 • ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในโปรแกรม USA ประเภท J1, F1-Academic, และยุโรป (ยกเว้น โครงการแลกเปลี่ยน USA ประเภท F1-Optional และแคนาดา)
 1. ค่าเรียน สนับสนุนโดยองค์กรอุปถัมภ์
 2. อาหาร และที่อยู่ สนับสนุนโดยครอบครัวอุปถัมภ์
 3. การดำเนินการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์
 4. การดำเนินการจัดหาโรงเรียนสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน
 5. การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 6. ดำเนินการจัดทำวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าแปลเอกสารและประทับตรารับรอง
 7. การให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียนตลอดโครงการโดยเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาในพื้นที่
 8. การให้คำปรึกษาแนะนำและประสานงานในการจัดเตรียมเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการต่างประเทศ
 9. ดำเนินการจัดทำใบสมัครโครงการต่างประเทศ
 10. ให้คำปรึกษา ประสานงานผู้ปกครอง/นักเรียนตลอดโครงการ
 11. ติดตามดูแล ประสานงานต่างประเทศตลอดโครงการ
 12. การปฐมนิเทศก่อนเดินทางในประเทศ และปฐมนิเทศในต่างประเทศ (ตามเงื่อนไขแต่ละโครงการ)
 13. การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรม และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
 14. บริการรับ-ส่งสนามบิน
 15. การจัดงานเลี้ยงต้อนรับและมอบประกาศนียบัตรจบโครงการ
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในโปรแกรม
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการกักตัว (ถ้ามี)
 2. ค่าตรวจสุขภาพและค่าฉีดวัคซีน เพื่อแนบใบสมัครตามเงื่อนไขของโครงการ
 3. ค่าสอบวัดระดับภาษาที่โครงการกำหนด (ถ้ามี)
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าตรวจสุขภาพและค่าฉีดวัคซีนเพิ่มเติม (ถ้ามี) เป็นต้น
 5. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าห้องแล็บ ค่าตำราและอุปกรณ์ประกอบการเรียน ค่าเช่าตู้ล็อกเกอร์ ค่าร่วมกิจกรรมโรงเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่าทดสอบวัดระดับ และค่าเรียนเสริมพิเศษ
 6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทุกประเภท ทั้งในและต่างประเทศ
 7. ค่าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาหรือการท่องเที่ยวในประเทศอุปถัมภ์นอกเหนือจากโปรแกรมกำหนด
 8. ค่าดำเนินการขอหนังสือเดินทาง ( Passport )

ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการแลกเปลี่ยน USA ประเภท F1 – Optional และแคนาดา       

 1. ชำระเต็มจำนวนตามเอกสารแจ้งรายการค่าใช้จ่าย ตามเงื่อนไขที่องค์กรต่างประเทศและโรงเรียนกำหนด
 2. ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในโปรแกรม ตามที่ระบุในข้อ 2 ข้างต้น

*หมายเหตุ*

1.ค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการมีรายละเอียดแตกต่างกัน กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ EduWorld

2.กรณีมีปัจจัยใดๆ ที่ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการค่าใช้จ่ายโครงการข้างต้นตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลประเทศอื่นๆที่น่าสนใจ

Our Services

Apply Online

Service : Student Exchange

Apply Online

Service : Student Exchange