OTHER COUNTRIES

ข้อมูลโครงการ

นอกจากนี้ EduWorld ยังสามารถจัดโครงการแลกเปลี่ยนในประเทศอื่นๆ ตลอดจนโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น (Short Exchange/High School Experience Program) ตั้งแต่ 4-12 สัปดาห์สำหรับผู้สนใจรายบุคคล หรือกลุ่มเฉพาะ โดยนักเรียนจะได้สัมผัสประสบการณ์ในการเรียนและใช้ชีวิตในต่างประเทศด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะส่วนบุคคล ทักษะทางสังคม ภาษา สร้างเสริมความมั่นใจและนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป

กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ EduWorld  

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเบื้องต้น

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของคนทั่วโลก

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จะได้เข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้มาตรฐาน เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์เสมือนสมาชิกในครอบครัว  นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนเยาวชนของประเทศในการนำความรู้เกี่ยวกับประเทศและวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ตามโอกาสอันควร ทำให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้น ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ์นั้นด้วย

EduWorld ได้เริ่มดำเนินการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ร่วมกับมูลนิธิและองค์กรที่ได้รับการรับรองในต่างประเทศ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2544 เป็นต้นมา ประเทศที่ร่วมดำเนินโครงการ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป เช่น เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยียม อิตาลี และ เยอรมนี เป็นต้น โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง นักเรียน และคณาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ  ทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค ทีมงานคุณภาพของ EduWorld  ยินดีให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ในด้านการเตรียมความพร้อม ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชนไทย

วัตถุประสงค์ 

 1. เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรมและความเป็นอยู่  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน   
 2. เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วิถีชีวิตและปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรียน และสังคมต่างประเทศ  
 3. เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีทางเลือกทางการศึกษา เสริมสร้างศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศ และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศทั่วโลก

ทำไมต้องเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

 1. มีโอกาสเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมของประเทศที่กำหนด เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 
 2. ได้เรียนรู้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ โดยพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์เสมือนสมาชิกของครอบครัว
 3. ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิผลต่อทั้งการดำรงชีวิต การเรียน และการงานในภายภาคหน้า
 4. ได้เรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะในด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในอนาคต
 5. มีโอกาสนำวัฒนธรรมความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยไปเผยแพร่ในโอกาสอันควร ทำให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยเพิ่มขึ้น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ์นั้น
 6. มีโอกาสเพิ่มทางเลือกในการศึกษาและสามารถนำไปต่อยอดได้จากประวัติการเข้าร่วมโครงการและเกียรติบัตรที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งในและต่างประเทศ

EduWorld และโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

 1. EduWorld  เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA)
 2. เปิดดำเนินการมากว่า 35 ปี ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรและสถาบันการศึกษาทั่วโลก
 3. ได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ ในการจัดทำโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน เช่น  องค์กรอุปถัมภ์ (Non-Profit Organization) ที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์ CSIET  ซึ่งควบคุมดูแลมาตรฐานด้านการศึกษา ภายใต้การดูแลของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา  เป็นต้น
 4. ดำเนินโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนมากว่า 20 ปี มีเครือข่ายรุ่นพี่และผู้ปกครองร่วมให้คำปรึกษาแนะนำรุ่นน้องอย่างต่อเนื่อง
 5. นักเรียนจะได้รับการอบรมและร่วมกิจกรรมในหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพและการนำเสนอ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม เป็นต้น    
 6. มีเจ้าหน้าที่ประสานงานดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองประดุจครอบครัวตลอดโครงการ 
 7. รับสิทธิพิเศษส่วนลดสำหรับการเรียนภาษาเพิ่มเติมทั้งก่อนและหลังจบโครงการ 
 8. รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการและการบำเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรมเพื่อส่วนรวม
 9. บริการแนะนำและดำเนินการสมัครเรียนสำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะเรียนต่อต่างประเทศหลังจบโครงการ

 

คุณสมบัติและขั้นตอนการเข้าร่วม

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

 1. อายุ 14 ปี และไม่เกิน 18  ปี (นับถึงวันที่ 15 กรกฎาคม  ในปีที่เดินทาง)
 2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 – ม.5  
 3. ผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี  มีระดับคะแนนเฉลี่ย 2.5  ขึ้นไป  มีผลการทดสอบและคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ของโครงการ
 4. มีความประพฤติดี สุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรง พร้อมเรียนรู้และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่และผู้อื่นได้ดี
 5. ผู้ปกครองของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน โดยสมทบค่าเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขกำหนด

หลักฐานการสมัครสอบ

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป  
 2. ผลการเรียนปีล่าสุดและผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี    
 3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรนักเรียน
 4. ค่าสมัครสอบ 600 บาท 

วันที่สอบ   สอบถามได้ที่ EduWorld

เกณฑ์การพิจารณา  

คณะกรรมการพิจารณาผลจากการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์  ผลการเรียนย้อนหลัง และความพร้อมในด้านต่างๆ   โดยนักเรียนที่สอบผ่านจะได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการแต่ละประเภทตามความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งนี้  นักเรียนมีหน้าที่ฝึกฝนทักษะภาษา อังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่กำหนดให้พร้อมก่อนเดินทาง

ขั้นตอนการสมัครสอบและเข้าร่วมโครงการ

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่  www.eduworld.co.th /apply-online ** Send us a message
 2. ชำระค่าสมัครสอบ โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร

ธนาคาร กสิกรไทย ชื่อบัญชี    EduWorld ประเภทบัญชี ออมทรัพย์   เลขที่บัญชี 026-2-71393-8

 1. ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อ-สกุลนักเรียนให้ชัดเจน มายัง EduWorld  โดยผ่านช่องทาง email หรือ line 
 2. ผู้สมัครเข้าสอบข้อเขียน พร้อมส่งหลักฐานการสมัครสอบ * ผู้สอบผ่านข้อเขียน เข้าสอบสัมภาษณ์ตามกำหนด  
 3. ประกาศผลสอบ * รับทราบการชี้แจงรายละเอียด * ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ  โดยชำระเงินลงทะเบียน จำนวน 50,000 บาท (Non-Refundable) / รับใบสมัครขององค์กรเพื่อดำเนินการจัดทำและชำระค่าเข้าร่วมโครงการงวดที่ 1 จำนวน 150,000 บาท (Non-Refundable)  รวมทั้งส่วนที่เหลือตามกำหนด
 4. มีนาคม- เมษายน 2568  ปฐมนิเทศ และนักเรียนเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม 
 5. เมษายน-พฤษภาคม 2568 ส่งเอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่า 
 6. มิถุนายน 2568 เริ่มเข้าสัมภาษณ์วีซ่า  
 7. กรกฎาคม 2568 ประชุมผู้ปกครอง  และนักเรียนร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง  
 8. สิงหาคม 2568   เดินทาง

สิทธิประโยชน์ และค่าใช้จ่าย

สิทธิประโยชน์ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน EduWorld

 • หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน Exchange Preparation Program    

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างสำหรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะ   ผ่านกิจกรรมฝึกฝนทักษะการนำเสนอ  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ และการแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน    โดย EduWorld ร่วมกับ Star  Maker และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

 • กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง    

นักเรียนจะได้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ ทำความเข้าใจเพื่อการเตรียมตัวก่อนเดินทาง การแนะแนวทางให้นักเรียนได้ใช้สมาธิเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต มีจิตใจมั่นคง เข้มแข็ง เพื่อสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดี และนำมาปรับใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข ตลอดจนการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ และการร่วมกิจกรรมกับรุ่นพี่ที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในการเป็น

ค่าใช้จ่าย

 • ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในโปรแกรม USA ประเภท J1, F1-Cultural, ยุโรป และแคนาดา (ยกเว้น โครงการแลกเปลี่ยน USA ประเภท F1-Optional)

 1. การให้คำปรึกษาแนะนำและประสานงานในการจัดทำเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการในต่างประเทศ 
 2. การบริการด้านจัดทำวีซ่า รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า และแปลเอกสารนักเรียน
 3. การดำเนินการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ 
 4. อาหาร และที่อยู่ สนับสนุนโดยครอบครัวอุปถัมภ์  
 5. การดำเนินการจัดหาโรงเรียนสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน
 6. การให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียนตลอดโครงการโดยเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาประจำท้องถิ่น
 7. การติดต่อประสานงานกับส่วนกลางและตัวแทนในพื้นที่เพื่อติดตามดูแลนักเรียนตลอดโครงการ
 8. บริการให้ข้อมูล คำปรึกษาแนะนำตลอดโครงการทั้งในและต่างประเทศ
 9. การประกันสุขภาพ 
 10. การปฐมนิเทศก่อนเดินทางในประเทศ และการปฐมนิเทศในต่างประเทศ
 11. การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง  
 12. บริการรับ-ส่งสนามบิน
 13. คู่มือนักเรียน 
 14. การจัดงานเลี้ยงต้อนรับและมอบประกาศนียบัตรเมื่อจบโครงการโดยสมบูรณ์
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในโปรแกรม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ   
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าตรวจสุขภาพ ค่าฉีดวัคซีน เป็นต้น
 3. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าห้องแล็บ ค่าตำราเรียนและอุปกรณ์ประกอบการเรียน ค่าเช่าตู้ล็อกเกอร์
 4. ค่าร่วมกิจกรรมโรงเรียน ค่าเรียนเสริมพิเศษ ค่าเครื่องแบบ (ถ้ามี) เป็นต้น
 5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยวนอกเหนือจากในโปรแกรม
 6. ค่าดำเนินการขอหนังสือเดินทาง ( Passport )
 7. ค่าใช้จ่ายในการกักตัวตามนโยบายของแต่ละประเทศ (ถ้ามี) 
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการแลกเปลี่ยน USA ประเภท F1 – Optional       

 1.      ชำระเต็มจำนวนตามเอกสารแจ้งรายการค่าใช้จ่าย ตามเงื่อนไขที่องค์กรต่างประเทศและโรงเรียนกำหนด 
 2.      ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในโปรแกรม ตามที่ระบุในข้อ 2 

นักเรียนแลกเปลี่ยน

ข้อมูลประเทศอื่นๆที่น่าสนใจ

Our Services

Apply Online

Service : Student Exchange

Apply Online

Service : Student Exchange