AUSTRALIA

ระบบการศึกษา

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาในประเทศออสเตรเลียได้รับการดูแลรับรองจากองค์กรที่เรียกว่า Australian Qualifications Framework (AQF) โดยมีการกำหนดกรอบคุณวุฒิทางการศึกษาในออสเตรเลียให้ได้มาตรฐานตามที่องค์กรกำหนด 

การศึกษาระดับประถม – มัธยมศึกษา

            ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 13 ปี โดยแบ่งเป็นระดับประถม 7 ปี (Prep. – Year 6) และระดับมัธยมอีก 6 ปี (Year 7 – Year 12) โดยเป็นการศึกษาภาคบังคับสำหรับนักเรียนออสเตรเลียทุกคน 

ประกาศนียบัตร / อนุปริญญา (Certificate / Diploma)

    ใช้ระยะเวลาในการเรียน 0.5 – 2 ปี จัดการเรียนการสอนในสถาบันเรียกว่า TAFE (Technical and further education) ซึ่งเป็นของรัฐบาลหรือวิทยาลัยเอกชนต่างๆ 

ระดับปริญญาตรี 

    การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาโดยทั่วไปใช้ระยะเวลา 3 ปี หรือหากเป็นสาขาด้านวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, แพทยศาสตร์ จะใช้เวลาประมาณ 4 – 6 ปี แต่หากนักเรียนต้องการเรียนหลักสูตรเกียรตินิยม (Honours) เพื่อศึกษาวิจัยเพิ่มเติมต่อยอดความรู้ สามารถเรียนเพิ่มได้อีก 1 ปี   โดยขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่นักเรียนเลือกเรียน 

ระดับปริญญาโท 

    มีทั้งแบบ Coursework และ Researchใช้เวลาในการศึกษา 1 – 2 ปี ในบางสาขาวิชา นักเรียนจำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานก่อนที่จะเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท

การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 

    มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียมีทั้งสิ้น 37 แห่งซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล และอีก 2 แห่งที่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน โดยเปิดสอนในหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรี – ระดับปริญญาเอก นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและอนุปริญญาอีกด้วย โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยจะแบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 2 ภาค โดยภาคแรกเริ่มเรียนในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ และภาคที่สองเริ่มเรียนในช่วงเดือนกรกฎาคม 

การสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

    สำหรับนักเรียนต่างชาติ นักเรียนสามารถสมัครกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรง โดยต้องยื่นใบสมัครพร้อมกับเอกสารประกอบการสมัครที่ทางมหาวิทยาลัยได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการสมัครให้ครบถ้วน อาทิ ผลคะแนนสอบ IELTS, ทรานสคริปต์, ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) 

วีซ่านักเรียน

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 59 ผู้สมัครยื่นขอวีซ่านักเรียนทุกคนจะต้องยื่นวีซ่าออนไลน์ผ่านระบบ Immi Account (https://www.border.gov.au/immiaccount ) เท่านั้น ผู้สมัครทุกคนจะต้องสแกนเอกสารประกอบการสมัครและอัพโหลดไฟล์เอกสารทั้งหมดเข้าในระบบยื่นวีซ่าของสถานฑูตออสเตรเลีย เอกสารประกอบการสมัครวีซ่านักเรียนออสเตรเลียมีดังนี้

 • รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 1 รูป
 • หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน 
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี) 
 • สำหรับเพศชายต้องมีเอกสารแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหารและ/หรือ รับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร(ถ้ามี) 
 • เอกสารตอบรับจากสถาบันการศึกษา (Confirmation of Enrolment – COE)
 • ผลการเรียนที่ผ่านมา (Transcript) หรือจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษาในกรณีที่ยังเรียนอยู่
 • หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย จดหมายรับรองการทำงาน หรือทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองบริษัท 
 • หนังสือรับรองฐานะการเงิน (Bank Guarantee) 
 • กรณีผู้ออกค่าใช้จ่ายไม่ใช่บิดา มารดา ต้องมีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างนักเรียน และผู้ออกค่าใช้จ่าย 
 • นักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมคือ
  • นักเรียนต้องยื่นสำเนาสูติบัตร 
  • เอกสารจากที่ว่าการอำเภอเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุการยินยอมให้ ผู้เยาว์เดินทางไปประเทศออสเตรเลีย โดยบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า http://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand//thai/student.html

หมายเหตุ 

– เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าที่เป็นภาษาไทยทุกฉบับจะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อย  

การตรวจสุขภาพ

 • หากท่านประสงค์จะอยู่ในออสเตรเลียมากกว่า 12 สัปดาห์จะต้องตรวจสุขภาพ การตรวจสุขภาพทำได้ 2 แบบ คือ รับจดหมายตรวจสุขภาพหลังการยื่นใบสมัคร โดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลใบสมัครจะส่งจดหมายตรวจสุขภาพให้ท่านทางอีเมล หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจสุขภาพก่อนการยื่นใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ ทั้งนี้ท่านต้องกรอกหมายเลขของจดหมายตรวจสุขภาพ(HAP ID) 
 • โรงพยาบาลที่สถานทูตรองรับในประเทศไทย 

BNH Hospital (กรุงเทพ)
Website : www.BNHhospital.com

Bangkok Hospital (กรุงเทพ)
Website : www.bangkokhospital.com

Internatonal Organization for Migration (IOM) (กรุงเทพ)
Website : http://th.iom.int/

Chiangmai Ram Hospital (เชียงใหม่)
Website : www.chiangmairam.com

Bangkok Hospital Phuket (ภูเก็ต)
Website : www.phukethospital.com

Aek Udon International Hospital (อุดร)
Website : www.aekudon.com

การบันทึกข้อมูลไบโอเมตริก

หลังจากที่ทางสถานฑูตได้ทำการพิจารณาใบสมัครขอวีซ่าพร้อมเอกสารประกอบของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่สถานฑูตจะได้แจ้งให้ผู้สมัครไปติดต่อดำเนินการบันทึกข้อมูลไบโอเมตริก (สแกนลายนิ้วมือและบันทึกรูปถ่าย) ลงในระบบ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย (VFS) 

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย (VFS) กรุงเทพ

ที่ตั้ง

Australia Visa Application Centre: The Shoppes at Belle Grand Rama 9, 1st Floor Rama 9 Road, Huai Khwang District, Bangkok 10310

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย (VFS) เชียงใหม่

ที่ตั้ง

VFS Australia Visa Application Centre 191 Siripanich 6B Floor Huaykaew Rd. Suthep Muang Chiang Mai 50200

สถาบันที่แนะนำ

สถาบันที่แนะนำ

Kaplan International College

Location : Adelaide, Brisbane, Cairns, Melbourne, Perth, Sydney

Go to website

Impact English College

Location : Melbourne

Go to website

RMIT English Worldwide

Location : Melbourne

Go to website

Hawthorne English

Location : Melbourne

Go to website

Avalon College (English for High School Preparation Only)

Location : Melbourne

Go to website

Sydney College of English

Location : Sydney

Go to website

Access Language Centre

Location : Sydney

Go to website

SACE

Location : Adelaide, Melbourne, Tasmania

Go to website

วิทยาลัย

Box Hill Institute of TAFE

Location : Melbourne

Go to website

Le Cordon Bleu

Location : Melbourne

Go to website

Australian Institute of Technical Training (AITT)

Location : Melbourne

Go to website

Stanley College

Location : Perth

Go to website

มหาวิทยาลัย

University of South Australia

Location : Adelaide

Go to website

Monash University

Location : Melbourne

Go to website

RMIT University

Location : Melbourne

Go to website

ข้อมูลประเทศอื่นๆที่น่าสนใจ

Our Services

Apply Online

Service : Study Abroad

Apply Online

Service : Study Abroad