CANADA

ระบบการศึกษา

การศึกษาในแคนดาเริ่มตั้งแต่อนุบาลจนถึง Grade 12 หรืออายุระหว่าง 5 – 18 ปี ยกเว้น มณฑลควิเบคที่จะมีจนถึงระดับชั้น Grade 13 การเรียนการสอนในโรงเรียนมีการควบคุมคุณภาพโดยหน่วยงานการศึกษาของแต่ละมณฑลของแคนาดา

ระดับประถมศึกษา  Grade 1 จนถึง Grade 5 หรือ 6

    เป็นการเรียนเพื่อปูพื้นฐานให้กับนักเรียนก่อนที่จะเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาต่อไป 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Grade 7 – 8

เป็นการเรียนวิชาพื้นฐานทั่วๆ ไป 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Grade 9 – 12

    เป็นการเรียนเน้นความรู้ความเข้าใจแบบเจาะลึกเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนขั้นสูงในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป นักเรียนมีโอกาสได้เลือกเรียนวิชาที่ตนเองชอบหรือถนัดเป็นพิเศษ  

ภาคการศึกษา 

    แบ่งเป็น 2 เทอมหลักๆ ซึ่งภาคแรกจะเปิดเรียนในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม และภาคที่สองเปิดเรียนในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 

ประเภทของโรงเรียน

    โรงเรียนรัฐบาล เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากรัฐบาลแคนาดา โดยมีการดูแลโรงเรียนแบ่งเป็นตามเขตต่างๆ เช่น Vernon School District No. 22 , Abbotsford School District No. 34 โดยโรงเรียนในแต่ละเขตจะประกอบไปด้วยโรงเรียนประถม – มัธยมอีกหลายโรงเรียนที่สังกัดอยู่ในเขตนั้นๆ โดยส่วนมากโรงเรียนรัฐบาลจะเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา 

    โรงเรียนเอกชน ถึงแม้จะได้รับสิทธิในการบริหารดำเนินกิจการโรงเรียนเอง แต่คุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนยังอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานการศึกษาของแต่ละมณฑลในแคนาดา มีทั้งโรงเรียนแบบสหศึกษา, ชายล้วน และหญิงล้วน โรงเรียนเอกชนที่สามารถรับนักศึกษาต่างชาติได้จะต้องได้รับการรับรองคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิการของแคนาดา 

คุณวุฒิการศึกษาที่ได้รับ 

        นักเรียนที่เรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาของแคนาดา จะได้รับคุณวุฒิที่เรียกว่า Secondary School Diploma โดยนักเรียนจะต้องสอบผ่านและมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาครบตามเงื่อนไขที่กระทรวงศึกษาของแต่ละมณฑลกำหนด 

วีซ่านักเรียน

การยื่นขอวีซ่าสามารถทำได้ 2 แบบ คือ แบบออนไลน์ หรือแบบยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศแคนาดา(VFS) สำหรับผู้ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศแคนาดาในหลักสูตรที่เกิน 6 เดือนขึ้นไปจะต้องยื่นขอวีซ่านักเรียน Study Permit ส่วนผู้ต้องการศึกษาระยะสั้นสามารถยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวหรือพำนักระยะสั้นได้ 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าแคนาดา มีดังนี้ 

 • ใบสมัครขอวีซ่า Application for Study Permit made Outside of Canada
 • แบบฟอร์ม Family Information Form 
 • หนังสือเดินทาง (Passport) อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา
 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 35 mm x 45 mm ( 1.37” x 1.77 “) (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พื้นหลังต้องเป็นฉากสีอ่อนเท่านั้น วงหน้าขนาดของศีรษะ ความยาวของใบหน้าวัดจากหน้าผากถึงคาง 31 mm (1.22”) และถ้าวัดจากศีรษะถึงคาง ความยาว 36 mm (1.41”) และห้ามติดเครื่องประดับผมใดๆ ทั้งสิ้น 
 • หนังสือตอบรับเข้าเรียน (Letter of Acceptance) โดยระบุหลักสูตร ระยะเวลาเรียน วันเริ่มเรียนวันสิ้นสุดการเรียนและใบเสร็จรับเงิน จากสถาบันที่สมัครเรียน
 • หลักฐานการศึกษาที่ผ่านมา เช่น สำเนาใบปริญญาบัตรหรือใบจบการศึกษาล่าสุด พร้อมสำเนาทรานสคริปต์  
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)
 • หลักฐานทางการเงิน – หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคารพร้อมรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองการทำงานของผู้สนับสนุนทางการเงิน เช่น หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานราชการหรือบริษัท ในกรณีเป็นเจ้าของกิจการให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองบริษัท 
 • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้สนับสนุนทางการเงิน 

เอกสารเพิ่มเติม (หากผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 18 ปี)

หนังสืออนุญาตเดินทางจากผู้ปกครอง

 • แบบฟอร์มหนังสือยินยอม (Custodianship Declaration) จากบิดามารดาหรือผู้ดูแลตามกฎหมายในประเทศของผู้ขอมอบอำนาจให้นักเรียนอยู่ในความดูแล ของผู้ดูแลนักเรียนในประเทศแคนาดา โดยระบุชื่อของผู้ดูแลนักเรียน ซึ่งจะทำหน้าที่แทนผู้ปกครองในยามฉุกเฉิน เช่นกรณีเจ็บป่วยและต้องการด้านการรักษาพยาบาลเร่งด่วนหรือต้องการให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม 

ค่าธรรมเนียมยื่นขอวีซ่าและรายละเอียดการยื่นขอวีซ่าเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์

http://www.vfsglobal.ca/Canada/Thailand/thai/index.html 

 

สถาบันที่แนะนำ

สถาบันที่แนะนำ

ILAC

Location : Vancouver

Go to website

Inlingua

Location : Vancouver

Go to website

EUROCENTRES

Location : Vancouver

Go to website

ILSC

Location : Vancouver

Go to website

EC English

Location : Vancouver

Go to website

ILAC

Location : Toronto

Go to website

ILAC

Location : Toronto

Go to website

EC English

Location : Toronto

Go to website

ILAC

Location : Montreal

Go to website

วิทยาลัย

Vancouver Premier College of Hotel Management

Location : Vancouver

Go to website

Greystone College

Location : Vancouver

Go to website

EUROCENTRES

Location : Vancouver

Go to website

มหาวิทยาลัย

ข้อมูลประเทศอื่นๆที่น่าสนใจ

Our Services

Apply Online

Service : Study Abroad

Apply Online

Service : Study Abroad