NEW ZEALAND

ระบบการศึกษา

การศึกษาในนิวซีแลนด์ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีทางเลือกหลากหลายในการศึกษา ทั้งในทางด้านสายวิชาการและวิชาชีพ โดยมีการปูพื้นฐานให้นักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกตั้งคำถาม เพื่อให้นักเรียนค้นคว้าหาความชอบ ความถนัดของตัวเอง


การศึกษาระดับประถม  – มัธยมศึกษา

    เป็นระบบการศึกษาแบบ 13 ปี เริ่มตั้งแต่ Year 1 – Year 13 นักเรียนมีอายุระหว่าง 5 – 19 ปี (การศึกษาภาคบังคับนิวซีแลนด์นักเรียนมีอายุระหว่าง 6 – 16 ปี)

ประกาศนียบัตร / อนุปริญญา (Certificate / Diploma)

    ใช้ระยะเวลาในการเรียน 1 – 2 ปี หลักสูตรนี้มีเปิดสอนทั้งในมหาวิทยาลัย, วิทยาลัย และสถาบันโพลีเทคนิคในนิวซีแลนด์ หลังจากที่นักเรียนได้คุณวุฒินี้แล้วสามารถนำไปสมัครเรียนต่อในคุณวุฒิที่สูงกว่าได้ หรือเริ่มหางานในตลาดแรงงานได้ทันที 

ระดับปริญญาตรี

    ใช้ระยะเวลาในการเรียน 3 – 4 ปี ตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด การสมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยจะดูจากผลการเรียนที่ผ่านมาของนักเรียนเป็นหลัก (Transcript) พร้อมกับผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL 

สำหรับนักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของไทย จำเป็นต้องเรียนในหลักสูตรที่เรียกว่า Foundation Studies ก่อนที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี หรือต้องผ่านการเรียนในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในไทยมาอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา 

ระดับปริญญาโท

    ใช้ระยะเวลาในการเรียน 12 – 24 เดือน ขึ้นอยู่กับหลักสูตร การสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโท ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากผลการเรียนในระดับปริญญาตรีและผลคะแนนภาษาอังฤษ IELTS หรือ TOEFL (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)  

    ในบางคณะนักเรียนจำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วอย่างน้อย 1 – 2 ปี เช่น หลักสูตร MBA หรือบางคณะนักเรียนจำเป็นต้องส่งผลงานของนักเรียนที่ผ่านมา (Portfolio) ประกอบการพิจารณาด้วย 

 ระดับปริญญาเอก

    ใช้ระยะเวลาในการเรียน 3 – 6 ปี  นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาระดับปริญญาเอกจะได้รับสิทธิ์ในการชำระค่าเรียนเท่ากับนักเรียนท้องถิ่นของนิวซีแลนด์ การรับสมัครทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากหัวข้อที่นักศึกษาต้องการศึกษาวิจัย, ผลการเรียนระดับปริญญาโท, ประสบการณ์การทำงาน และผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL 

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

    มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์มีทั้งสิ้น 8 แห่งโดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ทั้งสิ้น เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตร, อนุปริญญา, ปริญญาตรี, ปริญาโท และปริญญาเอก มีสาขาวิชาต่างๆ ให้เลือกศึกษามากมาย 

มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ อย่างกว้างขวางทั่วโลก 

รายชื่อมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ มีดังนี้

 1. University of Auckland, Auckland 
 2. Auckland University of Technology, Auckland
 3. Massey University, Palmerston North  
 4. Lincoln University, Christchurch
 5. University of Otago, Dunedin
 6. University of Waikato, Hamilton
 7. Victoria University of Wellington, Wellington 
 8. University of Canterbury, Christchurch 

การเรียนภาษา

    นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ รวมถึงเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความปลอดภัยสูง ผู้คนเป็นมิตร มีธรรมชาติที่สวยงดงาม ด้วยเหตุผลเท่านี้ก็คงเพียงพอที่จะทำให้นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนต่างชาติในการไปเรียนภาษาพร้อมท่องเที่ยวหาประสบการณ์ในนิวซีแลนด์

    หลักสูตรภาษามีตั้งแต่ ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English), ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes), ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (Business English), ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS หรือ TOEFL 

    โรงเรียนสอนภาษาในนิวซีแลนด์มีทั้งที่เป็นสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยเอง, สถาบันภาษาในวิทยาลัยหรือโพลีเทคนิค รวมถึงสถาบันภาษาเอกชนทั่วไป  โดยสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยจะเน้นการเรียนภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยและภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ในขณะที่สถาบันภาษาเอกชนทั่วไปจะมีความหลากหลายของหลักสูตรมากกว่า มีตั้งแต่การปูพื้นฐานภาษาอังกฤษทั่วไปตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึงการเตรียมสอบ IELTS และหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 

โรงเรียนภาษาโดยทั่วไปสามารถรับนักเรียนใหม่เข้าเรียนได้ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ โดยจะมีการจัดสอบวัดระดับภาษาพร้อมกับการปฐมนิเทศให้กับนักเรียนใหม่

วีซ่านักเรียน

 • ใบสมัครวีซ่านักเรียน (INZ 1012)
 • หนังสือเดินทาง (Passport) อายุการใช้งานเหลือครอบคลุมระยะเวลาที่ลงทะเบียนเรียนในนิวซีแลนด์ พร้อมสำเนา
 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • หนังสือตอบรับเข้าเรียน (Letter of Acceptance) โดยระบุหลักสูตร ระยะเวลาเรียน วันเริ่มเรียน วันสิ้นสุดการเรียนและใบเสร็จรับเงิน จากสถาบันที่สมัครเรียน
 • หลักฐานการศึกษาที่ผ่านมา เช่น หนังสือรับรองจากสถานบันการศึกษาหรือใบแสดงผลการเรียน 
 • หลักฐานทางการเงิน – สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน
 • ใบรับรองสถานภาพทางการเงิน “Financial Undertaking for a Student” (INZ 1014) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน (ในกรณีมีผู้สนับสนุนทางการเงิน)
 • หลักฐานกาทำงานของผู้สนับสนุนทางการเงิน เช่น หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานราชการหรือบริษัท ในกรณีเป็นเจ้าของกิจการให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองบริษัท 
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สนับสนุนทางการเงิน

เอกสารเพิ่มเติม

หนังสืออนุญาตเดินทางจากผู้ปกครอง

 • นักเรียนอายุต่ำกว่า 17 ปีที่เดินทางคนเดียว หรือ เดินทางกับผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่นหนังสืออนุญาตเดินทางจากผู้ปกครองทั้งสองคนพร้อมยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ปกครองมาประกอบ  

ข้อกำหนดด้านสุขภาพ

 • นักเรียนที่สมัครเรียตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ต้องมีผล X-Ray ปอด จากโรงพยาบาลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยทางสถานทูต ได้แก่ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BNH), โรงพยาบาลกรุงเทพ หรือ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)
 • นักเรียนที่สมัครเรียนตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ต้องมีผลตรวจร่างกายและผล X-Ray ปอด จากโรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BNH), โรงพยาบาลกรุงเทพ หรือ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)

ข้อกำหนดด้านประวัติอาชญากรรม

 • นักเรียนอายุ 17 ปีขึ้นไปและตั้งใจจะอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์มากกว่า 24 เดือนจะต้องยื่นประวัติการตรวจอาชญากรรม (Police clearance certificate) จากประเทศที่พำนัก และประเทศที่เคยอาศัยเกินกว่า 5 ปีตั้งแต่มีอายุครบ 17 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม 

ค่าธรรมเนียมยื่นขอวีซ่าและรายละเอียดการยื่นขอวีซ่าเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ https://www.ttsnzvisa.com/th-en/Home 

สถาบันที่แนะนำ

สถาบันที่แนะนำ

Worldwide School of English

Location : Auckland

Go to website

Kiwi English Academy

Location : Auckland

Go to website

CCEL

Location : Auckland and Christchurch

Go to website

Mount Maunganui Language Centre

Location : Mount Maunganui

Go to website

Southern Lakes English College

Location : Queenstown

Go to website

วิทยาลัย

EDENZ

Location : Auckland

Go to website

ACG(Academic Colleges Group)

Location : Auckland

Go to website

Culinary Collective (Cookery)

Location : Auckland

Go to website

Queenstown Resort College

Location : Queenstown

Go to website

มหาวิทยาลัย

AUT (Auckland University of Technology)

Location : Auckland

Go to website

Lincoln University

Location : Christchurch

Go to website

University of Canterbury

Location : Christchurch

Go to website

ข้อมูลประเทศอื่นๆที่น่าสนใจ

Our Services

Apply Online

Service : Study Abroad

Apply Online

Service : Study Abroad