UK

ระบบการศึกษา

การศึกษาในประเทศอังกฤษเป็นที่ยอมรับนับถือกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีการวางรากฐานระบบการศึกษาและมีการปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่องมาอย่างยาวนานเป็นร้อยปี เป็นแหล่วงรวมมหาวิทยาลัยเลื่องชื่อระดับโลก โดยการศึกษาภาคบังคับของอังกฤษเริ่มที่อายุ 5 ปีจนถึงอายุ 16 ปี โดยเริ่มจากระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

ระดับปริญญาตรี
ใช้เวลาในการศึกษา 3 – 5 ปีขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่นักเรียนเลือกเรียน อาทิสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ใช้เวลา 3 ปี, สาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือเภสัชศาสตร์ ใช้เวลา 4 – 5 ปี นักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรีผ่านระบบที่เรียกว่า UCAS (Universities and College Admissions Service) ซึ่งเป็นระบบรับกลางของทุกมหาวิทยาลัยในอังกฤษ
สำหรับนักเรียนที่มีวุฒิมัธยมปลาย (ม.6) ของไทย จำเป็นจะต้องเรียนในหลักสูตร Foundation หรือ A Level ก่อนที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของอังกฤษ

ระดับปริญญาโท
หลักสูตรส่วนมากใช้เวลาในการศึกษาเพียง 1 ปี การสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาโทนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ประสบการณ์การทำงาน และจดหมายแสดงเจตจำนงในการศึกษาต่อของนักศึกษา และสำหรับนักศึกษาต่างชาติจำเป็นต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS ประกอบด้วย

ระดับปริญญาเอก
เน้นการศึกษาวิจัยอย่างเข้มข้นลึกซึ้งภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา จึงใช้ระยะเวลาการศึกษาค่อนข้างนานประมาณ 3 – 5 ปี

วีซ่านักเรียน

นักเรียนที่ไปเรียนหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ระยะสั้น ไม่เกิน 6 เดือน สามารถยื่นขอวีซ่าประเภท Short Term Student ได้แต่หากนักเรียนลงทะเบียนเรียนในระดับมหาวิทยาลัย หรือหลักสูตร English Pre-sessional ต้องยื่นวีซ่าประเภท Student Tier 4 Visa

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานครอบคลุมระยะเวลาที่จะอยู่ที่ประเทศอังกฤษ
 • รูปถ่ายสีล่าสุดขนาด 45*35 มม. โดยมีลักษณะดังนี้
  • ฉากหลังรูปเป็นสีขาวเท่านั้น
  • เป็นภาพไม่มีกรอบ ที่ชัดเจน และคุณภาพดี
  • อัดลงบนกระดาษสำหรับอัดภาพถ่ายเท่านั้น
  • เป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นกันแดด และแว่นสายตา หมวกหรือเครื่องประดับศีรษะใดๆ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
 • หลักฐานการเงิน
  • วีซ่าประเภท Short Term Student หนังสือรับรองฐานะทางการเงินออกโดยธนาคาร(ภาษาอังกฤษ) พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมตราประทับธนาคาร บัญชีของผู้ปกครอง หรือผู้สนับสนุนทางการเงิน หรือผู้สมัคร
  • วีซ่าประเภท Student Tier 4 หนังสือรับรองฐานะการเงินต้องเป็นบัญชีชื่อของผู้สมัครเท่านั้น โดยธนาคารต้องระบุว่าผู้สมัครได้ฝากเงินจำนวนนี้ไว้กับทางธนาคารมาไม่ต่ำกว่า 28 วัน 
 • หลักฐานการทำงาน-หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน หรือบริษัทที่ทำงานอยู่(ภาษาอังกฤษ) หรือในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ให้ยื่นสำเนาใบทะเบียนการค้าหน้าที่ระบุชื่อผู้จดทะเบียนพร้อมตราประทับบริษัท
 • กรณีที่ยังมีสถานะนักศึกษาของสถาบันการศึกษาในเมืองไทยให้ขอหนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษาจากสถาบันที่ศึกษาอยู่(ภาษาอังกฤษ) หากจบการศึกษาแล้วให้ยื่นใบ Transcript หรือปริญญาบัตร 
 • หากยื่นวีซ่าประเภท Student Tier 4 ผู้สมัครอาจจำเป็นต้องยื่นผลคะแนน IELTS แบบ UKVI  โปรดตรวจสอบกับทางสถาบันที่ท่านสมัคร ว่าท่านจำเป็นต้องยื่นผลคะแนน IELTS UKVI หรือไม่ ก่อนการยื่นขอวีซ่า  
 • ใบตอบรับเข้าศึกษา 
  • กรณีขอวีซ่าประเภท Short Term Student Visa  ยื่นเอกสาร Visa Letter ที่ทางสถาบันที่ประเทศอังกฤษออกให้
  • กรณีขอวีซ่าประเภท Student Tier 4 ยื่นเอกสาร CAS  ที่มี CAS Number ที่ทางสถาบันที่ประเทศอังกฤษออกให้
 • นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรนานกว่า 6 เดือน จะต้องยื่นใบรับรองผลการตรวจวัณโรคจาก IOM โดยสามารถลงทะเบียนนัดหมายการตรวจล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ https://register-uktb.iom.int/uktbdp-register/login.jsp 
 • หากนักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  • ต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางจากบิดา-มารดา 
  • สำเนาสูติบัตร พร้อมแนบฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าชำระด้วยบัตรเครดิตหลังจากกรอกเอกสารวีซ่าออนไลน์เรียบร้อยแล้ว อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าเช็คได้ที่ https://visa-fees.homeoffice.gov.uk/y/thailand/usd/study/all

การนัดหมายยื่นวีซ่า

    หลังจากกรอกข้อมูลวีซ่าออนไลน์เรียบร้อยท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าผ่านบัตรเครดิต และหลังจากนั้นท่านจะสามารถทำนัดวันเวลายื่นได้ที่หน้าเว็บไซต์ https://www.visa4uk.fco.gov.uk/home/welcome

การบันทึกข้อมูลไบโอเมตริก 

    ผู้สมัครยื่นขอวีซ่าอังกฤษทุกประเภท ต้องดำเนินการยื่นใบสมัครขอวีซ่าด้วยตนเอง ณ ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องถูกสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูปดิจิตอลในวันที่ยื่นใบสมัครและเอกสารขอวีซ่า 

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ (VFS)

 • ศูนย์ฯที่จังหวัดกรุงเทพ ตั้งอยู่ที่ เดอะช็อปป์ อาคารเบลล์ แกรนด์พระราม 9 ชั้น 1 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
 • ศูนย์ฯที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ อาคารเชียงใหม่ศิริพานิช 191 ชั้น 6 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สถาบันที่แนะนำ

สถาบันที่แนะนำ

Southbourne School of English

Location : Bournemouth

Go to website

Studio Cambridge

Location : Cambridge

Go to website

CELTIC English Academy

Location : Cardiff

Go to website

Stafford House International

Location : London, Cambridge, Brighton, Canterbury

Go to website

Kaplan International College

Location : London, Cambridge, Oxford, Brighton, Bournemouth, Liverpool, Bath, Manchester, Torquay

Go to website

EC English

Location : London, Cambridge, Brighton, Oxford, Bristol, Manchester

Go to website

วิทยาลัย

Guildford College

Location : Surrey

Go to website

มหาวิทยาลัย

Anglia Ruskin University

Location : Cambridge

Go to website

Brunel University

Location : London

Go to website

Middlesex University

Location : London

Go to website

Northumbria University

Location : Newcastle

Go to website

ข้อมูลประเทศอื่นๆที่น่าสนใจ

Our Services

Apply Online

Service : Study Abroad

Apply Online

Service : Study Abroad