• ได้รับความรู้ การศึกษาที่มีคุณภาพ และคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 • ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ ประสบการณ์ชีวิต การปรับตัวด้านต่างๆ มีมุมมองความคิดที่เปิดกว้างยิ่งขึ้น
 • สามารถนำความรู้และประสบการณ์ด้านต่างๆ ไปปรับใช้ได้อย่างหลากหลาย 
 • เพิ่มโอกาสในการต่อยอดทางการศึกษาหรืออาชีพได้มากยิ่งขึ้น
 • เตรียมตัวล่วงหน้าในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เช่น วิชา สาขาที่สนใจ ประเทศ สถาบัน คุณสมบัติผู้เรียน งบประมาณ เป็นต้น 
 • เตรียมความพร้อม เช่น ภาษา หรือการสอบต่างๆ เช่น IELTS, TOEFL สำหรับยื่นประกอบการสมัคร
 • ปรึกษา EduWorld เพื่อดำเนินการจัดทำใบสมัคร และประสานงานต่างประเทศ
 • พื้นฐานภาษาในระดับสื่อสารได้พอควร
 • พร้อมพัฒนาทักษะตนเองให้สูงขึ้น
 • อดทน เปิดกว้าง สามารถปรับตัวในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ได้
 • ประเทศ/เมืองที่สนใจ 
 • สาขา วิชา สถาบัน ที่สนใจ 
 • ค่าใช้จ่าย งบประมาณ
 • สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย  
 • โอกาสต่อยอดในด้านการศึกษาและอาชีพ
 • ความสะดวก การเดินทาง ฯลฯ
 • แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น  สถาบันรัฐ/เอกชน เมืองใหญ่/เมืองเล็ก ระยะเวลา หลักสูตรที่เรียน
 • แตกต่างกันไปตามเงื่อนไข เช่น เรียนภาษา ใช้ใบสมัคร เรียนมัธยมหรือปริญญา อาจต้องมีผลสอบต่างๆ เช่น IELTS, TOEFL ผลการเรียน หนังสือรับรองจากสถาบันที่จบ จดหมาย/บทความแนะนำตัว ฯลฯ
 • ควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง การใช้ชีวิตคนเดียวหรือกับเพื่อนร่วมบ้าน เจ้าของบ้านที่ไม่เคยรู้จัก เพื่อนจากหลายประเทศที่อาจได้พบเจอ
 • แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละประเภทหรือประเทศนั้นๆ นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง ใบตอบรับจากทางสถาบันในต่างประเทศแล้ว จะเป็นเอกสารรับรองด้านการเงิน เอกสารด้านการเรียน เป็นต้น
  (เพิ่มลิงค์)
 • การไปแคมป์ระยะสั้น Short Term Camp หรือ Study Tour Program เป็นโอกาสในการเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนในประเทศทั่วไป ที่น้องๆ จะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในชั้นเรียนของสถาบันต่างประเทศ การทัศนศึกษานอกสถานที่และการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ทั้งความรู้รอบตัว และความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 • ที่สำคัญคือน้องๆ จะได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะภาษาที่เรียนมาในสถานการณ์รอบตัวที่เต็มไปด้วยชาวต่างชาติ ทั้งในชั้นเรียน ระหว่างกิจกรรม ทัศนศึกษา ในกรณีพักแบบโฮมสเตย์ น้องๆ จะได้ฝึกพูดคุยกับโฮส และเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตประจำวันในประเทศนั้นๆ ทั้งการขึ้นรถโดยสาร การรับประทานอาหาร หรือวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ
 • นอกจากนี้ น้องๆ ยังได้ฝึกฝนการดูแลรับผิดชอบตนเอง ความตรงต่อเวลา ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นต้น
 • การเข้าร่วมแคมป์ แม้เป็นเพียงระยะสั้น แต่การได้ฝึกฝนในสถานการณ์จริงที่แวดล้อมไปด้วยชาวต่างชาติ และประสบการณ์แปลกใหม่น่าตื่นตาตื่นใจ จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ทำให้น้องๆ มีความมั่นใจและมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น
 • *****ดึงข้อมูลจาก Salekit แลกเปลี่ยน + link…
 • ******แตกต่างกันไปตามระดับชั้นการเรียน และแต่ละประเทศ + Link VDO
 • *****link ที่เกี่ยวข้อง
 • กรณีภาษายังไม่ถึงตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด บางสถาบันอาจมีทางเลือกให้ เช่น การไปเข้าคลาสเรียนในสถาบันภาษาของต่างประเทศจนถึงระดับที่กำหนด หรือสอบในต่างประเทศได้ หรือ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเตรียมความพร้อมให้มั่นใจและสอบในไทยก่อน เป็นต้น ทั้งนี้ EduWorld ยินดีให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขต่างๆ และความต้องการของผู้เรียน
 • การพักแบบโฮมสเตย์ (Homestay) คือการพักกับครอบครัว โดยทั่วไปมักรวมอาหาร เช้า – เย็น หรือเช้า-กลางวัน-เย็น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ชีวิตในต่างประเทศโดยมีครอบครัวคนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล ส่วนการพักแบบหอพัก (Dormitory/Residence) โดยทั่วไปจะเป็นนักเรียนนักศึกษาจากหลากหลายชาติ อาจพักแบบห้องเดี่ยวหรือห้องรวม  อาจรวมอาหารเช้า หรือไม่รวม มักตั้งอยู่ไม่ไกลจากที่เรียนนัก ผู้เรียนสามารถเลือกได้ตามความสนใจ หรือศึกษาข้อมูลของแต่ละที่โดยละเอียดเพื่อให้เหมาะกับความต้องการ
 • ครู หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนนานาชาติ (International Student) ของสถาบันต่างประเทศ จะดูแลรับผิดชอบนักเรียนโดยตรงในพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแลนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ ทั้งนี้ EduWorld และฝ่ายนักเรียนนานาชาติของสถาบันต่างประเทศจะดูแลประสานงานกันอย่างใกล้ชิด หากนักเรียนมีปัญหา จะสามารถแนะนำให้คำปรึกษา หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
 • ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี EduWorld บริการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเรียนภาษาระยะสั้น เรียนต่อมัธยม วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ตลอดจนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยม และซัมเมอร์แคมป์ในต่างประเทศ ครอบคลุมบริการครบวงจร เช่น การทำวีซ่านักเรียน  ทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ บริการจองตั๋วเครื่องบิน และการแปลเอกสาร เป็นต้น
 • EduWorld มีเครือข่ายสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก 
 • EduWorld ให้คำแนะนำปรึกษาเป็นรายบุคคลโดยเฉพาะ ดูแลในทุกขั้นตอนเพื่อให้ผู้เรียนมั่นใจ ตั้งแต่ก่อนสมัคร การทำใบสมัคร การเตรียมความพร้อม การทำวีซ่า การเดินทาง การประสานงานกับสถาบันต่างประเทศระหว่างเรียน ฯลฯ
 • ต้องสอบเพื่อเทียบชั้นเรียน EduWorld สามารถจัด Internal test ให้ได้
Our Services

Apply Online

Apply Online